EKONOM?

Kymzde "Ben al??mak istiyorum" dedi?i halde i?siz kalan yok denecek kadar azd?r.Bunun nedeni kymz s?n?rlar? dahilinde veya yak?n?nda bulunan fabrikalar?n varl???d?r. (Beton Direk Fabrikas? veya F?nd?k ??leme Fabrikalar?..)

Ayr?ca Kymzn ?ehir merkezine (Trabzon) uzakl??? fazla olmad???ndan dolay?

(15 Dakika) gnbirlik ?ehirde al???p kye dnenler olduka fazlad?r.

Bu nedenlerden dolay? kymz halk?n?n geim standartlar? Trkiye ortalamas?n?n zerindedir.

Tar?m, Orman ve Hayvanc?l?k

Kymzn arazi yap?s? k?smen da?l?k ve engebelidir. Belli bir blm ormanlarla kapl?d?r. Tar?m arazisi ormanl?k alanlara k?yasla daha azd?r. Hemen hemen hi bo? tar?m arazisi b?rak?lmamas?na ra?men, f?nd?k hari pazar iin tar?m retimi yoktur. M?s?r , Kara Lahana, Fasulye, Patates, Sebze ve ?algam, yeti?tirilmesine ra?men ancak halk kendi ihtiyac?n? kar??layabilmektedir. F?nd?k d???nda tar?m rnleri az miktarda pazarlanmaktad?r.Hayvansal rnlerden Tereya??, st, peynir ve az miktarda dam?zl?k ve besi hayvan? ticareti yap?lmaktad?r.

Ayr?ca pazara ynelik f?nd?k tar?m? geli?mi?tir. Ormanc?l?k sektr fazla geli?memi? olmas?na ra?men, ky halk?n?n yakacak ihtiyac?n?n belli bir kesimi ormandan kar??lamaktad?r.

 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do