AL? ULV?  EYÜBO?LU

E??T?MC?

 

1884 - 1938

alt

15 ?ubat 1884 tarihinde  Olasa (Bahçekaya) do?umludur. Üç erkek karde?in  en büyü?üdür. (Ali Ulvi - Hüseyin Avni -

Mehmet Celal)

Babas? Ömer Lütfü A?a, annesi Eyübo?lu Halil A?an?n k?z?  Fatma Han?m'd?.Olasa Köyünde ?lkokul'u ( 3 y?l) tamalad?ktan sonra Olasa köyü d???na e?itim almak amac?yla giden ilk  Olasa'l? ö?rencidir.Trabzon Hatuniye Medresesine 4 Aral?k  1900 tarihinde kayd?n? yapt?r?r, buradaki e?itimini iki y?lda tamamlad?ktan sonra 23 Eylül 1902 tarihinde  Trabzon Dar-ül Muallimin-i ?ptidasi'ne girmi?tir   ve  bu okulu 1904 tarihinde "Aliyülala" derecesiyle bitirmi?tir.Okul e?itiminde ald??? derslere ilave olarak Farsça ve Arapça'y? konu?up yazabilecek derecede ö?renir. 1 Aral?k 1904 tarihinde Trabzon Merkez Hatuniye Mektebinde "?mla Muallimi" olarak göreve ba?lar, bu görevdeyken Hesap ve Türkçe ö?retmenli?i de yapar.1908 tarihinde Hatuniye Mektebi Müdürlü?üne getirilir. 1909 tarihinde Trabzon iline ba?l? Ordu kazas?n?n Merkez ?ptidai Muallimli?ine 350 Kuru? maa?la atan?r.Ordu'da görevliyken Nezire Han?mla evlenir.

Gümü?hane'de askerlik görevini yaparken rahats?zl??? nedeniyle 1914 tarihinde erken terhis edilerek yeniden Ordu'daki Ö?retmenlik görevine döner.

21 Ekim 1917 tarihinde 500 Kuru? ayl?kla Ordu ?dadisi Ba?muallimli?ine atan?r. 1921 y?l?na kadar sürdürdü?ü bu görevinden istifa ettikten sonra 19 A?ustos 1921 de Maçka Orman memurlu?u görevine ba?lar, iki ay kadar bu görevi devam ettirdikten sonra Maçka Merkez ?ptidai Ba?muallimli?ine atan?r.11 ay Maçka'da görev yapt?ktan sonra 21 Eylül 1922 tarihinde kendi köyü olan Olasa (Bahçekaya) köyü Ö?retmenli?ine atan?r.?ki y?l kadar bu görevde bulunduktan sonra Mart 1925 tarihinde köyünün okulunun Ba?ö?retmenli?ini atanm??t?r. Kendi köyünde aral?ks?z 16 y?l Ö?retmen ve Ba?ö?retmen olarak görev yapm??t?r.

 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.