HÜSEY?N AVN? EYÜBO?LU

E??T?M MÜFETT??? - DERG? YÖNETMEN? - ?A?R

 

1896  -  1931

alt

1896 y?l?nda TRABZON-MAÇKA-OLASA (BAHÇEKAYA) köyünde do?mu?tur, üç erkek karde?in ortancas?d?r.

?lkokul e?itiminin bir k?sm?n? köyünde bir k?sm?n? da Trabzon ?maret - Hatuniye ?btidasinde okumu?tur ve "Aliyülala" derecesiyle tamamlam??t?r.

Daha sonra Za?nos Rü?tiyesine girmi? ve üç y?l?n sonunda bu okuldan yüksek dereceyle mezun olmu?tur.Daha sonra Trabzon ?dadisne girmi? (bu okul daha sonra Trabzon Sultanisi olarak isim de?i?tirmi?tir) ve bu okulun onuncu s?n?f?ndayken okuldan ayr?lmak zorunda kalm??t?r (Müdürle veya Valinin o?luyla olu?an anla?mazl?k sebebiyle).

Bir süre Trabzon'da  dava vekili ve ?irket sahibi akrabalar?n?n yan?nda genel katiplik yapm??t?r.

Daha sonra Istanbul'da girdi?i yüksekokul s?navlar?nda ba?ar?l? olmas?na ra?men Trabzon'a dönmek zorunda kalm?? ve akabinde ç?kan Balkan sava?lar? nedeniyle Istanbul'a tekrar dönememi? ve e?itimine ara vermek zorunda kalm??t?r.Bir süre Trabzon'da ?kbal Bas?mevinin düzelticili?ini yaparak akraba çocuklar?na gece dersleri vermi?tir.

1914 de tekrar Istanbul'a dönmü? ve okul s?navlar?na girmi?tir, Harp Okulunu kazanmas?na ra?men zay?f olmas? nedeniyle al?nmam??t?r.1914 de Darülmuallimin ?ptidai birinci s?n?f?na kaydolmu?tur.1918 y?l?nda okulu en yüksek dereceyle bitirmi? ve Bursa a?ar yaz?m?na görevlendirilmi?tir.Daha sonra Istanbul'un dü?man i?galine u?ramas? nedeniyle Trabzon'a dönmü?tür.31 Aral?k 1918 de Trabzon Muallim Mektebinin Tatbikat Mektebi Ba?ö?retmenli?ine atanm??t?r ve 24 ?ubat 1919 da bu görevinden istifa etmi?tir.

Hüseyin Avni Eyübo?lu Çanakkale Sava??na Subay olarak kat?lm??t?r ve bu sava?ta  sol yüzüne ?arapnel parças? isabet etmi?tir.Yüzündeki yara izinin görünmesini istememesinden dolay?d?r ki tüm resimlerinde hafiften sola dönük durur.

1920 de Rize ?dadisinde  resin ve eli?i muallimli?ine atanm?? ve ayn? zamanda Rize Ö?retmenler Derne?inin Ba?kanl???n? üstlenmi?tir.

Daha sonra S?vas'ta ?lkö?retim Müfetti?li?i Kursunu bitirir ve Gümü?hane'ye ?lkö?retim Müfetti?i olarak atan?r.Gümü?hane'de bulundu?u süre zarf?nda Gümü?hane'nin geri kalm??l???n? ve sefaletine ilgili makamlara rapor eder ve ilin kalk?nmas? için önerilerde bulunur.Gümü?ha'nede görevliyken 1924 y?l?nda "?lk Ad?m" isimli bir dergi ç?kar?r. Bu dergide çe?itli ?iir ve makaleleri yay?nlan?r.

1924 - 1925 tarihleri aras?nnda Trabzon Muallim Mektebi Tatbikat bölümü Müdürlü?ünde bulunmu?tur.Bu dönemde Demokrasi, Cumhuriyet ?lkeleri ve Ça?da? E?itim ile alakal? Maçka ve Akçaabat'ta bir dizi konferanslar vermi?tir.

Daha sonra ?lkö?retim Müfetti?i olarak Rize'ye atanm??t?r.Burada da e?itimcili?ini sürdürürken "Yeni Ay" isimli Ayl?k bir dergi yay?n hayat?na ba?lat?r. Ocak 1927 tarihine kadar yay?n hayat? devam eden dergide daha çok  o zaman?n diliyle "?lmi - Edebi - ?ktisadi ve Terbiyevi" konulara ve ayr?ca ?iirlere yer verilir. 

Rize'de görevli oldu?u y?llar?n son bölümlerinde istikbali olmayan, daha do?rusu evlenmelerine bir türlü izin verilmeyen bir a?k?n neticesinde ince hastal??a (Verem) yakalan?r ve 1931 in yaz aylar?nda 35 ya??nda kendi köyünda (Olasa) ya?ama veda eder.

 

?iirlerinden baz?lar?: Babam?n Ö?üdü - Bayram Geldi Hani Baba - Askere Ninesinden Mektup - Yuvas?z Ku?lar - Art?k Yeter - ?air Ruhu - Veda - Elenizm.

 

Hikayeler : Bir Trabzon'lunun Harbe Gidi?i - Mehmet A?a - Molla Ahmet - Be?ler - Yanl??l?kla...

 

Bunlar?n d???nda  E?itim-Ö?retim ve Sosyal konularda pekçok makale ve yaz?lar kaleme alm??t?r.

alt

 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do