.TURAN EYBO?LU

?A?R - GAZETEC?

1927 - 1960

alt

mer Turan Eyubo?lu ?air ve gazeteciydi.

?retmen Ali Ulvi Bey’in o?lu; ?air, dergi ynetmeni, ilk?retim mfetti?i Hseyin Avni Bey’in ye?eniydi.

mer Turan Eyubo?lu, kendisinin de iinde yer ald??? geni? bir ailenin soyad?n? ta??d?, de?erlerinin damar?na ba?lanmay? erdem bildi. Sabahattin Eyubo?lu, Bedri Rahmi Eyubo?lu, ?smet Zeki Eyubo?lu, Mualla Eyubo?lu, Cemal Re?it Eyubo?lu, Osman Nuri Eyubo?lu, Ertu?rul Kemal Eyubo?lu… gibi de?erlerimiz, lkemiz insan?n?n her alanda yeti?mesinde byk grevler stlendi, at?klar? yol izleyenlerine ???k tuttu.

mer Turan Eyubo?lu do?ru bildi?i yolda yaln?z da olsa yrmesini bildi.

Babas?n?n ?retmenlik yapt??? kyde, Olasa (Bahekaya)’da do?an mer Turan Eyubo?lu, burada y?ll?k ilkokul ?reniminin ard?ndan Trabzon merkez’deki Yeni Okul (Yavuz Selim ?lk?retim Okulu)’dan mezun oldu.

?renim grebilece?i tek yer Trabzon Lisesi’ydi.

Kavak Meydan’da Mektebi Mlki ?dadiolarak kurulan, ard?ndan Sultani olarak nitelenen sonras?nda“Trabzon Lisesi” ad?n? alarak yz binlerce ?renci yeti?tiren kurumun kimi ?rencileri, y?llar sonra de?i?ik nedenlerle ana binan?n tesinde kentin ayr? yerinde ?renim grdler. mer Turan Eyubo?lu, 30’lu y?llar?n ikinci yar?s?nda Trabzon Lisesi’nin orta k?sm?nda yeni bir hayata ad?m att?.

Burada matematik dersinin olu?turdu?u engelle babas?n?n erken lm ?rencilik ya?am?n?n sonunu getirdi.

13 ya??nda ilk ?iiri yay?mland?.

Bu a?amadan sonra kendini yeti?tirmenin tek yolunun srekli okumaktan geti?ini kavrad?. zellikle dnya klasikleriyle Varl?k Yay?nlar?, onun en byk ?retmeni oldu.

Babas?yla amcas?n?n belgeli?i, ona kltr gms iinde sanatsal bir damar kazand?rd?. zellikle amcas? Hseyin Avni Bey’in okudu?u kitaplar, ?kard??? dergiler, yazd???, yay?mlad??? rnler, ona sonsuz ufuklar at?. Amcas?ndan kalanlar? yay?ma haz?rlamay? amalarken onun Gm?hane’de grevliyken ?kard??? derginin ad?n? kendi ?iir kitab?na koydu.

Gencecik ya?ta len amcan?n yap?t? -?lk Ad?m-ad dzeyinde de olsa ya?at?lmal?yd?.

1946’da, 19 ya??ndaki gencin ilk ve tek ?iir kitab? Yeniyol Bas?mevi’nden okura ula?t?.

?lk Ad?m’?n yay?mlanmas?na ok sevinen, babas?n?n ?rencisi, do?du?u kyn ?retmeni ?smail zer’e 6.11.1946 gn imzalad??? kitaba, ?u szleri yaz?lacakt?: “Gzel Olasa’m?z?n de?erli ?retmeni Bay ?smail zer A?abeyimize”

1947’de askerlik grevini yapmak iin ?stanbul’a gider. ?zinleri de ieren y?ll?k sre ?stanbul ve Konya’da geer. Terhis sonras?nda btn sevdas?n? tek ?eye odaklar: Trabzon bas?n?nda bir gazeteye ses olabilmek. Ekonomik zorluklar, kenten kente yap?lan yaz??malar, ?stanbul’dan vapurla getirilen makineler ve kurulan ortakl?k, onu bir gazetenin ynetimine kilitler. Haftada iki gn yay?mlanmas?na karar verilen Hkimiyet’in ilk say?s? 1956 y?l?n?n 24 ?ubat gn okurla bulu?ur.

Gazetenin ?k???n? gerektiren ortakl?k k?sa srede zlnce, gazete tmyle onun omuzlar?na yklenir.

Askerlik sonras? yak?n akrabas? Temel Eyubo?lu’nun k?z? Sak?be Han?m’la evlenen mer Turan Eyubo?lu’nun drt k?z?, bir o?lu dnyaya gelir, k?zlar?ndan birini ok kkken yitirir.

Gazetesi Hkimiyet, siyasal sava??m?n organ? oldu?u kadar, sanata pencere aan sayg?n bir yay?n organ?yd? da. mer Turan Eyubo?lu burada kimi zaman kendi ad?yla kimi zaman takma adlarla de?i?ik trde yaz?lar yay?mlad?. Yeni ?iirlere imza att?. 1956-1960 aras?nda bir yandan gazetenin sorunlar?yla bo?u?urken di?er yandan da a??rla?an sa?l?k sorunlar?na direnmeye al??t?. Kimi zaman sanatoryumlarda yatt?, kimi zaman evinde dinlenmeye ekildi.

Bas?n alan?ndaki eme?iyle zgn i?lere imza atabilecek bir ya?ta ya?am?n? yitirdi.

15 Haziran 1960 tarihinde lm?tr.

 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.