Okulun Tarihesi

Kymzde ilk?retim e?itimi ilk zamanlar (Yakla??k 90- 100 y?l ncesine kadar) Merkez Caminin yan?ndaki binada yap?l?yordu.Bu bina Caminin evresini geni?letme al??malar? s?ras?nda y?k?lm??t?r.

Daha sonralar? Rum nufusun g etmesinden sonra Kyn merkezinde bulunan Kilisenin yan?ndaki binada e?itim yap?lmaya ba?lanm??t?r.Ben dahi (Co?kun) ?lkokul'un nc ve be?inci s?n?flar?n? Kilisenin yan?ndaki binada okudum.

Okulumuzun 4 odas? vard?, giri?te sa?l? sollu iki kk oda vard?.Bunlardan sa?daki ?retmenler odas? olarak hizmet vermi?tir.Soldaki oda dershane olarak hizmet vermesine ra?men malzeme odas? olarak kullan?lm??t?r.(Ben 3. s?n?f? bu s?n?fta okumu?tum.)

Koridorun ilerisinde yine sa?l? sollu iki adet bykce dershane olarak kullan?lan odalar vard?. Bu dershanelerde genelde (?retmen veya ?renci say?s?na ba?l? olarak) iki - s?n?f bir arada e?itim verilmi?tir.

Okulun giri?ine gre sol taraf? tek katl?, sa? taraf? ise iki katl?yd? ve alt kat genel olarak yakacak deposu olarak kullan?l?rd.?

Ben 1 - 2 ve 4. s?n?flar? Maka Merkezde okumu? olmama ra?men ?lkokul diplomam? kymzdeki bu okuldan ald?m.

O tarihlerde (1960 l? y?llar) c?var ky ve yerle?im blgelerinde pek okul olmad???ndan Zagene - Zil - Tra?anoz - Zevlanoy - Fandak .. gibi yerlerden okulumuza gelen ?renciler vard?.

Okulun yan?nda Rum'lar?n mezarl??? vard?, ayr?ca yabani kiraz a?alar?, defne.. gibi a?alar vard?, mezarl?k yeni Okul binas?n?n in?aat? a?amas?nda tamamen yok olmu?tur.

Yeni okulun yola bakan taraf?nda 1940 l? y?llarda in?a edilen ve Halk Evi olarak kullan?lan bir bina mevcuttu, bu binan?n zaman zaman dershane olarak kullan?lan bir odas? vard?.Halkevlerinin in?a edili? amac? Ky-Kent ve Kyl-Ayd?n ayr?m?n? ortadan kald?rmak amac?yla ky halk?n? e?itmekti ve bu amac? erevesinde 1951 y?l?na kapat?lana kadar hizmetvermi?tir.

O dnemlerde Marshall yard?m? erevesinde okullara da??t?lan st tozlar?ndan bahse konu binada kaynat?larak st elde edilen ve ?rencilere da??t?lan bir a?k ate? ocak vard?.Da??t?lan bu stlerle birlikte ?rencilere verilen ekmekler de nahiyeden (Esiro?lu) uvallarla iki gl kuvvetli ?renci taraf?ndan o tarihlerde araba yolu olmamas? nedeniyle patika ky yolundan kymz okuluna ta??n?rd?.

 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.