Yorumlar

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler. Lütfen giriş yapın...

admin: Hac?yor ve Golo?lar

Cumartesi, 07 Temmuz 2018 16:30

Co?kun: Son resimde tan?d?klar...

Cenaze yan?lm?yorsam mfetti? "Hseyin Avni Bey"

Tan?d???m? sand???m 3 ki?i Ali Ulvi Bey, Celal Efendi ve ?brahim Efendi.

Salı, 21 Temmuz 2015 23:34

admin: 1930 lar Cenaze Treni

1930 lar...

Pazar, 19 Temmuz 2015 17:20

Co?kun: Atasu ???

Siirt'te baraj ta?t?, piknikciler sular alt?nda kald? 6 kay?p...

Atasu baraj?na sebep oloanlar, olmas?n? destekleyenler, do?a katliam?na ortak olan ve alk?? tutanlar veya baraj c?var? sakinleri..

rahat m?s?n?z ??

Çarşamba, 27 Ağustos 2014 00:24

Co?kun: BAHEKAYA ?..O.

10784865.jpg

Salı, 06 Ağustos 2013 15:57

Co?kun: BAHEKAYA ?..O.

Ma%C3%A7ka%20Bah%C3%A7ekaya.jpg

Salı, 06 Ağustos 2013 15:56

Co?kun: ATASU ??

S?ralanan tm bu olumsuzluk ieren sorulara ok daha fazlalar? eklenebilir.

Bence en nemli sorulardan bir tanesi; bu kadar soru i?aretini ra?men bu baraja Ulu nderimizin Ad?n? ierecek ?ekilde bir isim konulmas? mant?k dahilinde midir ? ATAsu ?

Pazartesi, 22 Temmuz 2013 11:13

Co?kun: ATASU ??

Trabzon'un ime suyu ihtiyac? iin veya "Hes" iin ok daha uygun ve sa?lam zeminli akarsu yataklar? ara?t?r?labilecekken, bizim blgenin insan? daha kolay m? ikna edilmi?tir ?

Blgede barajdan nce Kanalizasyon sorunu s?f?r iken, acaba ?imdi herkes istedi?i gibi hareket edebilmekte midir ??

Kanalizasyon at?klar?n?n kanalize edilerek depolanaca?? yerlerin yak?n?ndaki insan yerle?imleri rahats?zl?k duymakta m?d?r, yoksa hallerinden memnun mudurlar ?

Pazartesi, 22 Temmuz 2013 10:50

Co?kun: ATASU ??

Dnyan?n en geli?mi? lkelerinden Japonya'y? dahi Tsunami denilen do?al felaket yerle bir ederken, bizim zaten heyelanl? olan bu blgeye yap?lan yapay set engelini patlatacak bir bir sel veya heyelan hareketi olabilir mi ?

Pazartesi, 22 Temmuz 2013 10:41

Co?kun: ATASU ??

Baraj c?var?ndaki kom?u kyler aras?ndaki ula??m eskisi kadar kolay olabiliyor mu, yoksa baraj?n etraf?n? dola?mak zorunda kal?n?yor mu?

Yaz aylar?nda s?caktan bunal?nca dereye girerek serinleyen insanlar veya hayvanlar?n? sulamak iin dereleri istedi?i gibi kullanan insanlar baraj gln ayn? ?ekilde kullanabiliyor mu?

Dere kenarlar?nda amas?r y?kayan ninelerimizi zledim..

Pazartesi, 22 Temmuz 2013 10:38

Co?kun: ATASU ??

Baraj c?var?ndaki yerle?im birimlerinde ya?ayan insanlar yak?nlar? eve gecikti?inde "acaba baraja m? uctu" baraja d?t de bo?uldu mu" Avlanmaya ?kan insanlar eve gecikti?inde "acaba baraja m? d?t" sorusu kafalara tak?l?yor mu?

Pazartesi, 22 Temmuz 2013 10:33

Co?kun: ATASU ??

Baraj yapmak iin yok edilen do?a manzaras? m?, iinde ya?ayan e?itli hayvanlar, dere boylar?nda bal?k avlamaya al??an insanlar, dere kenarlar?nda elik-omak oynayan, top oynayan, bisiklet binmeye al??an ocuklar?n manzaras? m? daha gzeldi, ?imdiki beton y???n?n?n nnde durdu?u, do?ay? mahveden yapay gl manzaras? m? ?

Pazartesi, 22 Temmuz 2013 10:26

Co?kun: ATASU ?

Kye gidince Zevlanoy'da ad?r kurup bir gece de olsa konaklamay? d?nd?m syleyince, kar?? da?lara (Tufa) g eden Ay?lar?n art?k Baraj nedeniyle gemedi?i ve bizim kylerin c?var?nda dola?t?klar?n? sylediler, ad?r i?inin ok tehlikeli olaca??n? sylediler.

G eden hayvanlar g zgrl?n zledi.

Dolay?s?yla ben de kymn c?var?nda gece de olsa dola?ma zgrl?m zledim..

Cumartesi, 20 Temmuz 2013 11:08

Co?kun: ATASU ?

Derenin kenarlar?ndaki dzlklerde top oynarken aya??m? arp?p kanamas?na sebep olan ta?? zledim..

Top oynarken ac?k?nca ate? yak?p m?s?r veya patates ha?lad???m?z heyelan?n (seller) dibindeki byk kayan?n yan?n? zledim.

Yine heyelanl? blgenin dibinde zaman zaman olu?an amur batakl???nda amurlara bulan?p dereye atlamay? zledim..

Cumartesi, 20 Temmuz 2013 11:02

Co?kun: ATASU ?

Yandan veya yukar?dan bak?nca gze ho? geliyor olabilir, ama alt?nda yatan byk bir katliam var m? kimse grebiliyor mu?

Birka ki?inin istimlaktan edindi?i bir seferlik getirinin haricinde blgemize bir faydas? olmu? mudur?

Ben ocukken o derelerin kenarlar?nda bal?k avlarken baca??ma sar?lan y?lan? dahi zledim..

Cumartesi, 20 Temmuz 2013 09:54

Co?kun: GALYAN VAD?S?N?N?N KATL?;

GALYAN VAD?S?NE YAPILAN ATASU BARAJI VE HALEN DEVAM EDEN ALI?MALARIN VAD?YE VE CIVAR YERLE??M B?R?MLER?NE GET?RD?KLER? VE GTRDKLER?...

Perşembe, 18 Temmuz 2013 12:44

Co?kun: "E Olasa Olasa"

Leose (Sz)

Enerken de?irmene

Diken aldi memene

?kard?m dikenleri

Eyluk olmadi gene

E olasa olasa

Bu sevdaluk olmasa

Haan oldi olacak da

Seven seveni alsa

Denuzun dibi mildur

Beni syleten dildur

Bir sen syle birda ben

Bakalum dertli kimdir

E olasa olasa

Bu sevdaluk olmasa

Haan oldi olacak da

Seven seveni alsa

Salı, 02 Temmuz 2013 13:38

Co?kun: E OLASA OLASA Trks

Terazi Tartayirum
Trabzon/Maka-Hseyin Dilaver-Hasan Tun-Cemile Cevher


Terazi Tartayirum (Da)
Alurum Darasini
Yolla Ba?a Bir Mendil (De)
Verurum Parasuni

E Olasa Olasa
Bu Sevdaluk Olmasa
Haan Oldu Olacak (Da)
Seven Seveni Alsa
Yeni ?kay? Yeni (Da)
Derelerin Orman?
Sevdal?ktan Kesildi (Da)
Dizlerimin Dermani

Geemiyorum Senden (De)
Sen Ne Hiyanet Yrs?n
Korkayrum Byklerden (De)
Mendil Gadan? Als?n

E Olasa Olasa
Bu Sevdaluk Olmasa
Haan Oldu Olacak (Da)
Seven Seveni Alsa
Yeni ?kay? Yeni (Da)
Derelerin Orman?
Sevdal?ktan Kesildi (Da)
Dizlerimin Dermani

Salı, 02 Temmuz 2013 13:25

Co?kun: Eski Kpr

vsLFS.jpg

Salı, 02 Temmuz 2013 13:09

Co?kun: Bayburtlu Zihni;

Bayburtlu Zihni Kimdir?

Bayburtlu Zihni (d. 1795 . 1859), hem Divan hem de halk ?iiri trndeki yap?tlar?yla tan?nm?? bir ?airdir. As?l ad? Mehmed Emindir. Zihni onun takma ad?d?r ve Bayburtta do?du?u iin Bayburtlu Zihni olarak an?l?r.

Erzurum ve Trabzon medreselerinde okudu. Ard?ndan ?stanbula gitti ve e?itli yerlerde ktiplik yapt?. Divan ?iiri trnde yazd??? ?iirler ve kasidelerle tan?nd?. Daha sonra Bayburta dnd. 1828?de Ruslar kenti i?gal edince buradan ayr?ld?.??galden sonra yeniden Bayburta dnd. 1834?te hacca gitti, oradan M?s?ra u?rad?. Daha sonra Erzurumda, yeniden ?stanbulda bulundu. Anadolunun e?itli yerlerinde memur olarak al??t?. Bayburta dnerken Trabzon yak?nlar?ndaki Olasa (bugn Baheyaka) kynde ld.Kaynak:http://www.bilgiyuvasi.org/bayburtlu-zihni-kimdir-hayati#ixzz2XsVAtLjW

Salı, 02 Temmuz 2013 12:17

Co?kun: LGAT'a..

Amopeblase

?lincak

Nifiyoz

Salı, 30 Nisan 2013 15:15

Co?kun: R?BADOMUZ

"Ribadomuz" Rumca bir isimdir, kavu?may? anlat?r, yer ismi olarak bizim "Libadomuz" dedi?imiz yerin do?ru ismidir.

?ki derenin (Galyan Deresi ve Ku?tul Deresi) kavu?arak birle?ti?i yerin Rumca olarak adland?r?l???d?r.

Yre halk?n?n bildi?i zere, bahse konu yer ?imdi ?me suyu baraj? olan Atasu'nun alt?nda kalarak tarihe mal olmu?tur.

Sayg?lar..

Cuma, 26 Nisan 2013 09:43

Co?kun: Lgat

Cikcirna

Godo?

Got

Bolaki

Mose

Cumartesi, 20 Nisan 2013 12:39

Co?kun: Lgattaki "R?BADOMUZ"

Bizim ky ve c?varlar?nda "L?BADOMUZ" olarak bilinen ve ?imdi baraj gl alt?nda kalan yerle?im biriminin gerek ismi "R?BADOMUZ"dur.

Ribadomuz ne anlama gelir,cevaplamak isteyen olmazsa 23 Nisan tarihinde a?klayaca??m..

Cumartesi, 13 Nisan 2013 12:48

Co?kun: April 5

Bilindi?i gibi eskilerin kulland??? Juliyen takvimi ile ?imdi kullan?lmakta olan Greoriyen takvimi aras?nda 13 gn fark vard?r.Juliyen takvimine gre nisan ay?n?n 5 i (April 5) Nisan 18 e denk gelir ve bu tarih c?var?nda ok so?uk ve f?rt?nalar olur. Atalar?m?z bu so?uklara April 5 so?uklar? ad?n? vermi?tir.

Ben yakla??k 35 y?ldan fazlad?r bu so?uklar? takip ederim Atalar?m?z?n ne kadar hakl? oldu?una ?ahitimdir. Fakat son y?llarda kresel ?s?nmadan dolay? olu?an iklim de?i?iklikleri nedeniyle bu so?uklar birka gn ne gelmi?tir. Yani bu gnlerdeki Trabzon c?var?ndaki so?uklar?n Atalar?m?za gre ad? "April 5 so?uklar?"d?r.

Hatta Atalar?m?z bu so?uklara birde tekerleme uydurmu?turlar;

?yle;

KORKMA MART'IN KI?INDAN, KORK APR?L?N BE??NDEN, SARI DANAYI AYIRIR E??NDEN...

Sayg?lar,

Perşembe, 11 Nisan 2013 08:17

Co?kun: "April 5" So?uklar?

April 5 nedir ?

Cevab? yar?n...

Salı, 09 Nisan 2013 14:34

Co?kun: LGATA ?LAVE

iki tane de ben ekledim "bo?da ve c?kc?rna"

Cumartesi, 06 Nisan 2013 10:23

Atalar K?rtasiye Oyuncak: ?laveler hakk?nda

Bulduka yine yazar?m.

Çarşamba, 03 Nisan 2013 09:07

Atalar K?rtasiye Oyuncak: Lgata ilave

GUDUBET

AYNIK

HOROM

HERSLENMEK

Çarşamba, 03 Nisan 2013 09:06

404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do